بایگانی دسته: سئو

ورک شاپ بایدها و ونبایدهای SEO، مطابق با آخرین نکات ۲۰۱۷

فایل های مربوط به این ارایه در لینک های زیر موجود هستند.

https://www.slideshare.net/AliFallahi3/seo-dos-and-donts-in-2017-part1

https://www.slideshare.net/AliFallahi3/seo-dos-and-donts-in-2017-part2

https://www.slideshare.net/AliFallahi3/seo-dos-and-donts-in-2017-part3

https://www.slideshare.net/AliFallahi3/seo-dos-and-donts-in-2017-part4