بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۷

تعریف Bounce Rate

A bounce is a single-page session on your site. In Analytics, a bounce is calculated specifically as a session that triggers only a single request to the Analytics server, such as when a user opens a single page on your site and then exits without triggering any other requests to the Analytics server during that session.
Bounce rate is single-page sessions divided by all sessions, or the percentage of all sessions on your site in which users viewed only a single page and triggered only a single request to the Analytics server.
google
.

Bounce rate is an Internet marketing term used in web traffic analysis. It represents the percentage of visitors who enter the site and then leave (“bounce”) rather than continuing to view other pages within the same site. Bounce rate is basically calculated on how much time a person spends on your site
wikipedia

.
طبق تعریف ارایه شده اگر کاربر پس از ورود به صفحه مورد نظر بر روی هیچ گزینه یا لینکی کلیک نکنه و از صفحه خارج بشه مفهوم
Bounce Rate
در این صفحه بالا خواهد بود، اما اینکه زمان سپری شده کاربر در صفحه هم به نرخ پرش ارتباط داره یا نه، در دو اسلاید ارایه شده به این موضوع اشاره شده

لینک اسلاید اول
https://support.google.com/analytics/answer/1009409?hl=en
.
لینک اسلاید دوم

https://en.wikipedia.org/wiki/Bounce_rate#cite_note-Marketing_Metrics-1